Často kladené otázky

Organizační otázky

Jas se objednat ke kardiologickému vyšetření?

Nejjednodušším a nejvhodnějším způsobem je telefonické objednání v době ordinačních hodin na telefoním čísle 386 359 688. Při telefonátu je nutné sdělit krom některých osobních údajů též jméno doporučujícího lékaře nebo zdravotnického zařízení a typ požadovaného vyšetření (tzn. zda jde o komplexní kardiologické vyšetření nebo pouze o dílčí speciální vyšetření jako třeba ECHO, EKG, Ergometrie atd., protože čekací doby jsou odlišné podle typu požadovaného vyšetření). Klient se může přijít objednat i osobně do ordinace. Pokud se náš klient nemůže z nějakého důvodu v domluvený termín k vyšetření dostavit, uvítáme včasné upozonění na tuto okolnost a zajistíme nový termín. Původní termín využijeme pro jiného klienta.

Co potřebuji k návštěvě ambulance?

K návštěvě ambulance je potřeba vzít s sebou platnou kartičku zdravotní pojišťovny, u které je klient aktuálně registrován. Při opakovaných návštěvách je třeba upozornit na každou změnu zdravotní pojišťovny. Dále je potřeba vzít doporučení od odesílajícího lékaře nebo propouštěcí zprávu z hospitalizace v nemocnici a mít připraven seznam užívaných léků včetně dávkování. Vhodné je sdělit i telefonní kontakt na klienta nebo osobu blízkou.

Jaké jsou čekací doby na vyšetření?

Čekací doby na vyšetření jsou závislé na typu a naléhavosti požadovaného vyšetření. Obvykle se pohybují od 2 do 6 týdnu. V naléhavých případech se snažíme vyšetření maximálně uspíšit.

Mohu se dostavit k vyšetření bez předchozího objednání?

Dostavit se k vyšetření bez předchozího objednání není vhodné, protože vymezené ordinační hodiny jsou prakticky vždy vyplněny již dříve objednanými klienty. Výjimečně lze akceptovat neplánovanou návštěvu klienta, který je u nás v dlouhodobé péči a u něhož se radikálním způsobem změnil zdravotní stav nebo nastaly jiné neočekávané okolnosti. Lze akceptovat též návštěvu za účelem předpisu léků, pokud by léky nevystačily do plánované návštěvy. Vždy se budeme snažit tyto výjimečné situace řešit k oboustranné spokojenosti.

Mohu se objednat k vyšetření bez doporučení jiného lékaře?

Ano, i bez doporučení jiného lékaře se lze objednat k vyšetření. Obecně však upřednostňujeme doporučení od ošetřujícího praktického lékaře, který zná váš zdravotní stav, dokáže uvést pro lékaře důležité informace a dokáže posoudit vhodnost a typ speciálního vyšetření. Minimálně je vhodné svého ošetřujícího praktického lékaře o výsledku vyšetření informovat.

O vyšetřovacích metodách

Co je to komplexní kardiologické vyšetření?

Jedná se o podrobné odborné vyšetření, které se skládá z anamnézy, fyzikálního vyšetření, EKG a případně dalších pomocných vyšetřovacích me­tod.

Anamnéza spočívá v pohovoru s klientem, kdy se lékař ptá nejen na současné potíže klienta, užívané léky a alergie, ale také na předchozí choroby a stavy, dále na údaje týkající se onemocnění rodinných příslušníků a na údaje z pracovní a sociální sféry. Všechny tyto okolnosti zdánlivě vzdálené mohou mít souvislost se současnými potížemi klienta.

Fyzikální vyšetření spočívá ve stanovení výšky, váhy krevního tlaku a pulsu pacienta a dále celkové vyšetření pohledem, poklepem, pohmatem a poslechem.

Klidové EKG (elektrokardiogram) je záznam elektrické srdeční aktivity pomocí snímacích elektrod připojených ke končetinám a na hrudník klienta. Informuje nás zejména o srdečním rytmu a frekvenci a odhaluje jejich poruchy, dále upozorňuje na hrubší změny ve velikosti a struktuře srdečních oddílů, změny provázející srdeční vady a následky větších srdečních infarktů.

Na základě takto zjištěných informací pak lékař ordinuje další specializovaná vyšetření nebo případně navrhuje hospitalizaci a podrobné vyšetření v nemocnici.

Co je to ergometrie?

Ergometrie je obecně zátěžový test, který hodnotí reakci kardiovaskulárního systému na fyzikální zátěž. Nejběžněji využívanou formou zátěže je tzv. bicyklová ergometrie (neboli šlapání na kole), všechny ostatní formy zátěže se používají méně často až vzácně (např. běhátko, rumpál, trenažer na veslování). V naší ambulanci používáme klasický bicyklový ergometr. Klient je v poloze vsedě a šlape schodovitě stupňovanou zátěž. Během testu je monitorována srdeční akce na EKG a pravidelně měřen krevní tlak. Pacient je dotazován na ev. potíže, které se stupňující zátěží přicházejí. Test je ukončen při dosažení cílové zátěže a monitorovaných parametrů, dále při výrazných subjektivních potížích pacienta nebo při nepříznivých změnách krevního tlaku nebo elektrokardiogramu. Ergometrie nás informuje obecně o výkonnosti a o reakci organismu na zátěž, o reakci krevního tlaku a pulsu, odhaluje poruchy srdečního rytmu závislé na zátěži a odhaluje projevy ischemické choroby srdeční. Na základě správné interpretace zátěžového testu lze pak navrhovat další diagnostická a léčebná opatření. Test slouží též ke kontrole pacientů, kteří již podstoupili specializovaný kardiologický nebo kardiochirurgický zákrok (např. angioplastiku nebo aortokoronární bypass) nebo k preventivnímu vyšetření vybraných skupin klientů (např. hasiči, policisté a profesionální řidiči).